Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte

Diarienummer
AKTNR 10257-23356

Årsmöte 2019 planeras till måndagen den 4:e mars 

 

Årsmöte 2018 hölls den 6 mars

 

 

Protokoll IF Olivens årsmöte

tisdagen den 6 mars 2018

Verksamhetsåret 2017

 

 

 

§ 1

Mötesordförande Olle Olofsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Totalt deltog 9 personer, inklusive styrelsemedlemmar.

 

§2

Mötet förklarades vara behörigen utlyst. Mejl har skickats den 20/2, både till 2017 års medlemmar samt 2018 års medlemmar. Totalt 390 personer.

 

§3

Olle Olofsson utsågs till ordförande för årsmötet.

 

§4

Lisa Lundvall utsågs till sekreterare för årsmötet.

 

§5

Eva Sandler och Per Jakobsson valdes att justera protokollet.

 

§6

Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes. Under verksamhetsåret har olika aktiviteter genomförts, Soma Moves, Magdans, Chi Ball och Yoga. Två uppskattade Stadsvandringar i området Sibirien hölls under våren 2017 med 20 deltagare per gång. Kenneth Walldén har varit vår guide. Ett besök på Hagströmerbiblioteket ägde rum under hösten 2017 där Ove Hagelin, hedersdoktor vid Karolinska institutet, skötte visningen.

 

Föreningens kassör Jannette Johanson föredrog bokslutet för 2017 som godkändes.

Årets resultat, ett överskott på drygt 2500 kronor. Föreningen hade vid årets början ett eget kapital som väl täckte årets aktiviteter.

Antalet medlemmar var 325, varav 289 kvinnor och 36 män.

 

§7

Föreningens revisor Johan Sterner föredrog revisionsberättelsen som godkändes. Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.

 

§8

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.

 

 

 

 

 

 

§9

Val av 2018 års styrelse. Årsmötet beslöt i enighet med valberedningens förslag, som fördrogs av Eva Sandler, att följande personer skall företräda föreningen under verksamhetsåret 2018.

 

 

Ordföranden                       omval 1 år     Pia Skarin

Ordinarie ledamot              omval 2 år     Carina Hedberg

Ordinarie ledamot              omval 2 år     Eva Sandler

Ordinarie ledamot              Kvar 1 år       Lisa Lundvall

Ordinarie ledamot              Kvar 1 år       Jannette Johanson

 

Suppleant                           omval 1 år     Lisbeth Nordlund

Suppleant                           omval 1 år     Olle Olofsson

Suppleant                           omval 1 år     Per Jakobsson

 

§10

Följande personer valdes till revisorer under år 2018.

Ordinarie                            omval 2 år     Johan Sterner

Ordinarie                            kvar 1 år       Eva- Karin Sennette

 

§11

Följande personer valdes till valberedning under år 2018.

omval 1 år     Nina Öberg

                                           vakant

§12

Medlemsavgiften för år 2019 fastställdes till oförändrat 50 kr.

 

§13

Förslag till stadgeändring.

Gammal lydelse av §1:

§1 Föreningen har till uppgift att främja och bereda medlemmarna möjlighet att utöva motion och idrott.

Förslag till ny formulering av §1:

Föreningen har till uppgift att främja och bereda medlemmarna möjlighet att utöva motion och idrott, samt erbjuda kulturella aktiviteter.

 

§14

Olle Olofsson föredrog verksamhetsplanen för år 2018, Magdans fortsätter som planerat, Chi Ball i IF Olivens regi under hösten, Stadsvandring till våren och hösten, Guidad visning.

If Oliven har även sponsrade gruppaktiviteter på Yoga Dimensions och Studio Levels.

 

Olle föredrog även budgetförslaget för år 2018. Vi får ett litet grundbidrag från SLIF i år och förmodligen även kommande år.

Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgetförslaget.

 

§15

Mötesordföranden tackade styrelsen för det arbete man lagt ner under året, och förklarade därmed mötet avslutat.

 

Efter mötet bjöds på lättare förtäring och dryck som Jannette och Maud förtjänstfullt ordnat. Tack!

 

 

 

 

 

Vid protokollet:                                                             Justeras:

 

 

Lisa Lundvall                                                                Olle Olofsson

Mötessekreterare                                                           Mötesordförande

 

Justeras:                                                                         Justeras:

 

 

Eva Sandler                                                                   Per Jakobsson

 

2018-12-24